OPE Infermeria. Modificació llistes definitives

Al Boib núm. 118 de 31 d'agost de 2021, es publica la Resolució que modifica la llista definitiva de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/infermer. aquesta modificació és la conseqüència de la resolució dels recursos de reposició interposats