OPE infermeria. Llista definitiva de persones que han superat el concurs oposició

Amb data 1/06/2021 es publica al Boib núm. 71 les llistes definitives, referides a cadascun dels torns, de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermeria depenents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Annex 1- llista de persones amb total de puntuació

Annex 2- Llista de persones que han superat el concurs-oposició

Annex 3- Llista complementària de persones que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu

Annex 4- Llista de places que s'ofereixen. les places destinades a persones amb un grau de discapacitat que no es cobreixin, s'incrementaran a les del torn corresponent

S'obre un termini de vint dies hàbils,perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figurin en cada llista complementària aportin la documentació requerida en el Registre General dels Serveis Centrals o en qualsevol altra gerència del Servei de Salut.

BOIB