Novetats OPE Servei de Salut

  • FISIOTERAPEUTES

Ja podeu consultar la distribució d’aules per l’exercici de la fase d’oposició que es durà a terme dia 17 de febrer de 2019 a les 10 hores.

  • MEDICINA DE FAMÍLIA I PEDIATRIA EN E.A.P

Publicada la llista definitiva de puntuacions dels aspirants que han aprovat l’examen i han superat la fase d’oposició. Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils per acreditar els mèrits que s’indiquen en l’annex 3 de la convocatòria, presentant els originals o les fotocòpies compulsades en el registre general central del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la llei 39/2015. M.F  
 Ped

  • FEA PEDIATRIA

Dia 12/02/2019 a les 10hores s’han citat les persones interessades a la revisió d’expedients

  • INFERMERIA OBSTETRICO-GINECOLÒGICA

Dia 4/02/2019 es va publicar la plantilla de respostes correctes de l’exercici de la fase d’oposició que es va dur a terme el passat 3/02/2019.

  • GRUP AUXILIAR ADMINISTRATIU

Al BOIB Núm. 15 de 02/02/2019 es publica la Resolució per la qual es designen els membres del tribunal qualificador de la citada categoria.

Servei de Salut, convocatòria OPE noves categories

Al BOIB Núm. 14, de 31 de gener de 2019, es publica la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants en els centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, de les següents categories:

- Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària:12 places

- Infermera/infermer de salut mental: 25 places

- Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’Atenció primària: 9 places

 
Llegeix més...

OPE Auxiliar administratiu

Amb data 19 de gener de 2019 es publica al BOIB les llistes provisionals de persones admeses i excloses  en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar administratiu del Servei de Salut de les Illes Balears

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

OPE Administratiu

Amb data 19 de gener de 2019 es publica al BOIB les llistes provisionals de persones aspirants  admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

Convocatòria concurs oposició IB-salut Psicòleg/psicòloga clínic/clínica

Al BOIB Núm. 163, de 29 de desembre de 2018, es publica la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir 53 places vacants en els centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, distribuïdes de la següent manera:

  • 41 places per al torn lliure, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • 12 places torn promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en les webs http://opoibsalut.caib.es. i https://opoibsalut.illesbalears.cat Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 28,01€ per als aspirants del torn lliure i de 13,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.