Borsa única Ib-salut, categoria tècnic especialista radioteràpia

Amb data 30 de maig de 2019 se publica al web del Servei de Salut les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos  i la llista d'admesos amb la puntuació de l'autobaremació, per constituir la borsa única  de selecció de personal estatutari temporal de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació que acrediti el compliment dels mèrits i els requisits.

LListes provisioanls de puntuacions OPE Servei de Salut categoria infermeria obstetricoginecològica

Dia 28 de maig de 2019 es publica a la plana web del Servei de Salut les noves llistes provisionals de puntuacions (qualificacions) dels exercicis de la fase d'oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera obstetricoginecològica referents al torn lliure, torn de reserva per a persones amb discapacitat i torn de promoció interna.

També es publique les citacions per dur a terme la revisió  dels examens de les persones que ho van demanar.

Llistes

Infermeria d'urgències d'Atenció Primària

Al Boib núm. 69, de23 de maig de 2019, s'han publicat dues Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que fan referència a  la categoria infermera/infermer d'urgències d'atenció primària:

- Convocatòria d'un concurs de mèrits per constituir la borsa de treball temporal del Servei de Salut. BOIB

- Convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 58 places vacants.BOIB

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador de de l'endemà de la data de publicació d'ambues resolucions.