OPE Auxiliar administratiu

Amb data 19 de gener de 2019 es publica al BOIB les llistes provisionals de persones admeses i excloses  en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar administratiu del Servei de Salut de les Illes Balears

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

Convocatòria concurs oposició IB-salut Psicòleg/psicòloga clínic/clínica

Al BOIB Núm. 163, de 29 de desembre de 2018, es publica la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir 53 places vacants en els centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, distribuïdes de la següent manera:

  • 41 places per al torn lliure, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • 12 places torn promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en les webs http://opoibsalut.caib.es. i https://opoibsalut.illesbalears.cat Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 28,01€ per als aspirants del torn lliure i de 13,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

Fisioterapeutas borsa única IB-salut

Amb data 9 de gener de 2019 s’ha publicat al web del Servei de Salut la llista definitiva amb les puntuacions de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de fisioterapeutes

Web del Servei de Salut (www.ibsalut.es) seguint la ruta: Professionals>Recursos humans>Borsa única de treball> Fisioterapeuta

Borsa única de treball IB-salut categoria zelador/zeladora

El 12/12/2018 s'ha publicat la resolució que aprova les llistes provisional d'admesos i exclosos, indicant-ne la causa d'exclusió, de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora.

Aquests llistats estan publicat en el web www.ibsalut.es  i als taulers d'anuncis de les gerencies territorials i dels Serveis Centrals.

OPE Tècnics especialistes

A la plana web de l'Ib-salut www.ibsalut.es trobareu informació dels següents processos selectius:

  • Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic: publicades les llistes provisionals de puntuació de l'examen.
  • Tècnic/tècnica especilaista en radioteràpia: publicades les llistes definitives de puntuacions de la fase d'oposició.
  • Tècnic/tècnica especilista eb laboratori: publicades llista de persones citades a revisió d'expedients.
  • Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica: publicació de llistes definitives de puntuació de la fase d'oposició.