OPE Infermeria

Al BOIB Núm. 19, de 12 de febrer de 2019, es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/ infermer i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

Llegeix més...

Novetats OPE Servei de Salut

  • FISIOTERAPEUTES

Ja podeu consultar la distribució d’aules per l’exercici de la fase d’oposició que es durà a terme dia 17 de febrer de 2019 a les 10 hores.

  • MEDICINA DE FAMÍLIA I PEDIATRIA EN E.A.P

Publicada la llista definitiva de puntuacions dels aspirants que han aprovat l’examen i han superat la fase d’oposició. Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils per acreditar els mèrits que s’indiquen en l’annex 3 de la convocatòria, presentant els originals o les fotocòpies compulsades en el registre general central del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la llei 39/2015. M.F  
 Ped

  • FEA PEDIATRIA

Dia 12/02/2019 a les 10hores s’han citat les persones interessades a la revisió d’expedients

  • INFERMERIA OBSTETRICO-GINECOLÒGICA

Dia 4/02/2019 es va publicar la plantilla de respostes correctes de l’exercici de la fase d’oposició que es va dur a terme el passat 3/02/2019.

  • GRUP AUXILIAR ADMINISTRATIU

Al BOIB Núm. 15 de 02/02/2019 es publica la Resolució per la qual es designen els membres del tribunal qualificador de la citada categoria.

OPE Administratiu

Amb data 19 de gener de 2019 es publica al BOIB les llistes provisionals de persones aspirants  admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

Servei de Salut, convocatòria OPE noves categories

Al BOIB Núm. 14, de 31 de gener de 2019, es publica la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants en els centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, de les següents categories:

- Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària:12 places

- Infermera/infermer de salut mental: 25 places

- Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’Atenció primària: 9 places

 
Llegeix més...

OPE Auxiliar administratiu

Amb data 19 de gener de 2019 es publica al BOIB les llistes provisionals de persones admeses i excloses  en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar administratiu del Servei de Salut de les Illes Balears

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.