Procediment extraordinari carrera professional

Al BOIB núm 63, de 19 de maig de 2016 s’ha publicat la resolució per la qual es convoca procediment extraordinari per accedir o progressar en el model de carrera professional, per qualsevol de les categories de personal estatutari sanitari, de gestió i serveis i també per el personal funcionari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Hi poden participar:

Personal estatutari fix.

Personal estatutari temporal.

Personal sanitari local fix, integrat en els equips d’AP del Servei de Salut.

Personal funcionari sanitari.

Personal temporal.

La sol·licitud està a disposició dels interessats en la WEB del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es a l’àrea destinada als professionals, s’ha de presentar segons el model que s’adjunta com annex 2 i s’ha de formalitzar telemàticament seguint les instruccions de l’annex 3, una vegada formalitzada s’ha d’ imprimir, signar i registrar amb la documentació en paper que sigui necessària.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació en el BOIB, 20 de maig-20 de juny de 2016.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

OPE categoria Tècnic en radioteràpia

Al BOIB Núm. 36, de 19 març 2016, es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria Tècnic en radioteràpia.

Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el dia 14 de maig de 2016, a les 10.00 hores, als llocs següents:

- Mallorca: Universitat de les Illes Balears, carretera de Valldemossa, PQ 7,5. Palma

- Menorca: Hospital Mateu Orfila, c/ Ronda Malbúger, 1,  07703 Maó.

- Eivissa: Hospital Can Misses, c/ de Corona , 32 – 36, 07800.

 

La Mesa Sectorial de Sanitat aprova un text consolidat dels acord de carrera professional

La Mesa Sectorial de Sanitat va aprovar el 17 de març de 2016, un text consolidat dels acords sobre la carrera professional del personal estatutari depenent del Servei de Salut de les Illes Balears. L’objecte d’aquest acord és fer una revisió profunda dels acord vigents sobre carrera amb la finalitat d’elaborar un text consolidat que unifiqui els diferents acords sobre els processos de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut.

Llegeix més...

Permisos i llicències del personal estatutari

Dies de lliure disposició- 3 dies- No acumulables a les vacances
Per deures inexcusables de caràcter públic o personal(DNI, examen permís  conduir,visites mèdiques…)- El  temps indispensable 
Per exàmens finals i altres proves a centres oficials- El dia o dies de realització- Lliurar justificant
Per mort, hospitalització o intervenció quirúrgica  d’un familiar de primer grau- 3/5  dies hàbils en funció de la localitat  
Per mort, hospitalització o intervenció quirúrgica d’un familiar de segon grau- 2/4 dies hàbils en funció de la localitat   
Per formació professional- Fins a 40 hores anuals- El  contingut dels cursos ha d’estar relacionat amb el lloc de feina
Per trasllat de domicili-1 dia si és sense canvi de residència.- 3 dies si hi ha canvi de residència- Lliurar justificant
Per matrimoni o parella de fet- 15 dies- A partir del dia de la celebració
Per paternitat- 15 dies, 2 dies més per cada fill a partir del segon- 20 dies- A partir del naixement o adopció.- Famílies nombroses o amb discapacitat
Lactància- 1 hora diària fins que el nin té 12 mesos, acumulable a 40 dies- Si hi ha part múltiple aquest permís s’aplicarà a cada fill
Naixement de fills prematurs hospitalitzats després de les 6 setmanes posteriors al part- 2 hores diàries 
Hospitalització d’un fill menor d’edat-1 hora diària 
Part, adopció o acolliment d’infants menors de 6 anys o majors amb especials problemes d’inserció- 16 setmanes- Si el nadó és discapacitat 2 setmanes més- Si es té un fill menor de 2 anys s’amplia a 2 setmanes més- Si es té un fill entre 2 i 4 anys s’amplia a 1 setmana més- Les anteriors al part i les 6 posteriors són obligatòriament per a la mare. La resta les pot tenir el pare
Part o adopció múltiple- S’amplia a 3 setmanes més per a cada nadó 
Risc durant l’embaràs - Adaptació/canvi del lloc de feina- Llicència per risc durant l’embaràs- És necessari passar per Salut Laboral