PRESENTACIÓ CALENDARI 2020 “Temps de dones, dones en el temps. Dones a la música”.

Com cada any, la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l’Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical llancen el calendari Temps de dones, dones en el temps. El 2020 està dedicat a les dones músiques que, malgrat les traves que han trobat al llarg de la vida, han aconseguit fer el que desitjaven: composar, cantar, ser directores d’orquestra, tocar un instrument...

Des de l’Antiguitat, amb Safo de Lesbos, passant per les esclaves cantaires d’Al-Andalus, aquestes dones músiques varen ser les principals contribuents i conductores de la transmissió de les arts durant l’Edat d’Or de l’Islam a la Península Ibèrica. A l’Edat Mitjana trobam les trobairitz, desconegudes durant segles. Al Renaixement, el Concerto delle donne (o delle dame), grup professional de cantants femenines. I M. Anna Mozart, música destacada del Classicisme que va abandonar la carrera musical per a dedicar-se a ser una abnegada mare i esposa. A partir del

mes de juny, el calendari entra en les músiques de l’època actual: Giselle Ben Dor, Wendi Carlos, Concha Buika, Pinar Toprak...

Les fantàstiques il·lustracions del calendari han estat realitzades per Cristina Nogales Aranda, que ha imprès el seu caràcter personal a les diferents imatges: Maria Anna Mozart representada tocant el piano amb les mans fermades pels cordons de la seva cotilla; Cindy Lauper i la frase de la seva cançó en versió feminista Girls just wanna have fundamental rigths, etc.

Aquest calendari substitueix les efemèrides habituals per cites referents a dones o esdeveniments relacionats amb les lluites feministes. Al final, inclou una proposta d’activitats per a cadascun dels mesos de l’any i per a cadascun dels nivells educatius, des de primer cicle d’infantil fins a batxiller i persones adultes.

 Us esperam aquest divendres, 24 de gener, a Rata Corner (C/Antoni Marquès,34, Palma) i dissabte, 25 de gener, al Conservatori de música i dansa (C/ de Sa Fàbrica,2, Manacor). Adjuntam els cartells per a més informació.

presentacio calendari dones palmaCartell presentació Palma

 

presentacio calendari dones manacorCartell presentació Manacor

 

Llista provisional de mèrits. Borsa única de treball IB-salut, categoria infermeria

El  15 de gener de 2020, es publica en el web www.ibsalut.es la llista provisional de persones admeses, que inclou la puntuació dels seus mèrits, de l’actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera.

També es publica la llista de persones excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

S’estableix un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes.

Recuperació del complement d'incapacitat temporal per al personal estatutari

  • Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de desembre de 2019 pel qual es restableix el dret a percebre el complement d'incapacitat temporal

Durant els processos d'incapacitat temporal per contingències comunes i accident no laboral, el Servei de Salut de les Illes Balears completarà les prestacions econòmiques que les treballadores o treballadors afectats rebin de la Seguretat Social fins al 100 % del total de la retribució en la jornada ordinària, exceptuant-ne les quantitats percebudes en concepte d'atenció continuada i de productivitat variable.

Aquest complement s'ha de percebre des del primer dia de baixa fins al màxim legal, incloses les pròrrogues.

Quan la situació d'incapacitat temporal descrita en l'apartat anterior tengui una durada d'un dia o menys, s'entendrà justificada l'absència amb dret al complement per mitjà del corresponent comunicat d'incapacitat temporal o un informe mèdic d'atenció urgent.

Aquest acord entra en vigor a partir de dia 12 de gener de 2020.

Publicat al BOIB Núm.5 de 11 de gener de 2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la borsa única de l'IB-salut de la categoria infermeria d'urgències d'atenció primària

 El 13 de gener de 2020, s'ha publicat al portal web del Servei de Salut  www.ibsalut.es  (secció de Borsa Única) la resolució del director general per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària. S'inclou la llista de puntuacions de mèrits resultant de l'autobaremació dels candidats corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir la borsa de treball general per a la selecció de personal estatutari temporal d'aquesta categoria.

Segons indica el punt 16.2 de l'acord de Borsa General (BOIB núm.149), s'ha realitzat un tall de baremació, i només han de presentar la documentació aquells candidats que superin els 48,9450 punts,  que seran els que inicialment formaran aquesta borsa única. S'ha publicat la llista de candidats que han d'aportar mèrits.

Els candidats tenen un termini de 10 dies hàbil, per al lliurament dels mèrits.

OPE Ib-salut. Tècnics especialistes Radioterapia i Laboratori

  • Tècnic/a especialista en Radioteràpia. En data 5/11/2019 s'ha publicat al web de l'Ib-salut el llistat provisional de puntuacions fase de concurs. clicau
  • Tècnic/a especialista en Laboratori. En data 20/11/2019 s'ha publicat al web de l'Ib-salut el llistat provisional de puntuacions fase de concurs. clicau