Borsa única Ibsalut, llistes definitives amb puntuació categoria auxiliar administratiu/administrativa

Amb data 14 de desembre de 2020 s'ha publicat a la web de l'Ib-salut la llista definitiva  de puntuació dels mèrits per constituir la borsa única per seleccionar personal estatutari temporal de la categoria grup auxiliar administratiu/administrativa

També es publica la llista de persones finalment excloses després de la comprovació, a càrreg de la unitat de borsa única, de la documentació que acredita els requisits i justifica els mèrits al·legats.

 Es pot interposar un Recurs de reposició davant l'òrgan que dicta la Resolució en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat en el termini de dos mesos.

Resloció i llistes

Model d'interposició de recurs