Carrera professional 2017, correcció

Al BOIB Núm. 95, de 28 de maig de 2020 es publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de maig de 2020 per la qual
es modifiquen els annexos de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i les llistes de les que no l’assoleixen (procediment de 30 de juny de 2017)