Convocatòria concurs-oposició Medicina de família i Pediatria d'atenció primària

Al BOIB Núm. 65, de dia 26 de maig de 2018, s’ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir places vacant de les següents categories:

-       110 places de la categoria de facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

-       240 places de la categoria metge/metgessa de família en equips d’atenció primària que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Les bases que regeixen aquestes convocatòries es troben a l’annex 1 de la resolució.

Els temaris per a la fase d’oposició es troben a l’annex 2.

Els barems de mèrits per a la fase de concurs es troben a l’annex 3.

 

Bases de la convocatòria

- Les 110 places convocades de la categoria de facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària es distribueixen de la següent manera:

-       88 places per al torn lliure, 6 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

-       22 places per al torn de promoció interna, 2 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

- Les 240 places de la categoria metge/metgessa de família en equips d’atenció primària es distribueixen de la següent manera:

-       191 places per al torn lliure, 13 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

-       49 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

 

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web http://opoibsalut.caib.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 22,58€ per als aspirants del torn lliure i de 11,29€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

 Clicar per ellaç BOIB medicina de família

Clicar per ellaç BOIB pediatria