Convocatòria del concurs-oposició del Servei de Salut de la categoria administratiu

Al BOIB Núm. 49, de dia 21 d’abril de 2018, s’ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir 45 places vacants de personal estatutari dependents del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d'administratiu de la funció administrativa.

Al BOIB Núm. 53, de dia 1 de maig de 2018, es publica una correrció d'errors.

Les 45 places vacants convocades es distribueixen de la manera següent:

  • 15 places per el torn d'accés lliure, 1 de les quals correspon a la reserva per a  persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • 30 places per al tron de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les bases de la convocatòria es troben a l’annex 1.

El temari per a la fase d’oposició es troba a l’annex 2.

El barem de mèrits per a la fase de concurs es troba a l’annex 3.

 

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits.  El  nivell de coneixement de llengua catalana exigit és el corresponents al nivell B2. 

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web http://opoibsalut.caib.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 13,99€ per als aspirants del torn lliure i de 6,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

Accedir al BOIB convocatòria

Accedir BOIB correrció d'errors