Convocatòria del concurs-oposició del Servei de Salut de la categoria auxiliar administratiu

Al BOIB Núm. 49, de dia 21 d'abril de 2018, s'ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir 450 places vacants de personal esatutari dependents del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d'auxiliar administratiu de la funció administrativa.

Dia 1 de maig, al BOIB Núm. 53, es publica una correcció d'errors.

 

Les 450 places vacants de personal estatutari es distribueixen de la manera següent:

  • 307 places per al tron d'accés lliure, 21 de les quals corresponen a la reserva de persones amb un grau de discapacita igual o superior al 33%.
  • 143 places per al torn de promoció interna, 10 de les quals corresponen a la reserva de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Les bases de la convocatòria es troben a l’annex 1.

El temari per a la fase d’oposició es troba a l’annex 2.

El barem de mèrits per a la fase de concurs es troba a l’annex 3.

 

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits. El nivell de llengua catalana  exigit és el corresponent al nivell B1

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web http://opoibsalut.caib.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 13,99€ per als aspirants del torn lliure i de 6,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

Accedir al BOIB de la convocatòria

Accedir al BOIB de la correcció d'errors