Convocatòria concurs-oposició Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora

Al BOIB Núm. 49, de dia 21 d’abril de 2018, s’ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir 351 places vacants de personal estatutari dependents del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria zelador/zeladora.

Al BOIB Núm. 52, de dia 28 d'abril de 2018, es publica una correcció d'errors

Les 351 places vacants de personal estatutari de la categoria de zelador/zeladora es distribueixen de la maner següent:

  • 293 places per al torn lliure, 21 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • 58 places per al torn de promoció interna, 4 de les quals corresponen a la rerva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Les bases de la convocatòria es troben a l’annex 1.

El temari per a la fase d’oposició es troba a l’annex 2.

El barem de mèrits per a la fase de concurs es troba a l’annex 3.

 

Requisits

 Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponental nivell A2. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web http://opoibsalut.caib.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 13,99€ per als aspirants del torn lliure i de 6,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

 Accedir al BOIB de la convocatòria.

Accedir al BOIB de la correcció d'errors.

 

-  

v