Convocatòria OPE Tècnics especialistes

Al BOIB Núm. 48, de dia 19 d'abril de 2018, s'ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir places vacants de personal estautari del Servei de Salut de les Illes Balears, de les següents categories: tècnic/tècnica en radiodiagnòstic, tècni/tècnica en laboratori, tècnic/tècnica en anatomia patològica i tècnic/tècnica en radioteràpia.

 

-      91 places de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic. 82 places per al torn d’accés lliure, 6 de les quals corresponen a la reserva de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 9 places per al torn de promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

-      115 places de tècnic/tècnica especialista en laboratori. 95 places per al torn d’accés lliure, 7 de les quals corresponen a la reserva de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 20 places per al torn de promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

-       32 places de tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica. 26 places per el torn d’accés lliure, 2 de les quals corresponen a la reserva de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 6 places per al torn de promoció interna. Les bases que regeixen aquesta convocatòria es troben a l’ annex 1 de la convocatòria.

-       2 places de tècnic/tècnica especialista en radioteràpia per al torn d’accés lliure.

 

El temari per a la fase d’oposició es troba a l’annex 2.

El barem de mèrits per a la fase de concurs es troba a l’annex 3.

 

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web http://opoibsalut.caib.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 13,99€ per als aspirants del torn lliure i de 6,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

 Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.