Publicació al Boib el text consolidat de carrera professional de personal estatutari

Al BOIB Núm. 42, de 2 d'abril de 2016, s'ha publicat  el Text consolidat dels acords sobre el sistema de
promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de
Salut de les Illes Balears.