La Mesa Sectorial de Sanitat aprova un text consolidat dels acord de carrera professional

La Mesa Sectorial de Sanitat va aprovar el 17 de març de 2016, un text consolidat dels acords sobre la carrera professional del personal estatutari depenent del Servei de Salut de les Illes Balears. L’objecte d’aquest acord és fer una revisió profunda dels acord vigents sobre carrera amb la finalitat d’elaborar un text consolidat que unifiqui els diferents acords sobre els processos de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut.

 

Nou procediment extraordinari

Per mitjà d’una resolució del director general del Servei de Salut, s’obrirà un termini per presentar les sol·licituds de participació en el sistema extraordinari de la carrera professional, on constaran els requisits que han de complir els aspirants a cada nivell que s’hi implanti, un model de sol·licitud normalitzat i les vies per presentar-la.

Tots els treballadors que compleixen el requisit de 5 anys de serveis prestats, a data 31 de desembre de 2015, podran sol·licitar participar en aquest procediment extraordinari.

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Per participar en el procediment s’ha de presentar la sol·licitud (es publicarà com a annex de la convocatòria) així com l’acreditació dels serveis prestats. Es suprimeix l’obligació de presentar un certificat de serveis prestats, si s’autoritza en la sol·licitud als òrgans competents, per obtenir directament o per mitjans telemàtics la informació necessària. Si no s’emet aquesta autorització s’haurà d’aportar el certificat en qüestió.

En cada resolució de convocatòria, també es publicarà com a annex una declaració responsable relativa a la veracitat de les dades incloses en la sol·licitud.

Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, es publicarà a en els tauler d’anuncis de les gerències i la web del Servei de salut, les llistes provisionals de les persones admeses, excloses i les que han d’esmenar les deficiències de la sol·licitud. Els interessats disposaran d’un termini de deu dies hàbils per esmenar les deficiències i per formular al·legacions.

Una vegada resoltes les esmenes i al·legacions es publicaran al BOIB les llistes definitives.

El termini màxim per resoldre aquest procediment extraordinari és de sis mesos.

Vos mantindrem informats de la publicació al BOIB del'acord així com de l'inici d'aquest nou procediment extraordinari.